• Hírek

A FÖLDNEK NINCS TÖBB IDEJE.#szanyitibor No.18.

A baloldali ifjúsági szervezetek világméretű összefogására hivatott IUSY (Szocialista Ifjúsági Internacionálé) a múlt héten Montenegróban tartotta XXXIII. kongresszusát. Nekünk igen jó hír, hogy a szervezet három csúcsvezetője közül az egyik ismét egy fiatal magyar szocialista politikus lett, Gúr Roland, akit igen nagy többséggel választották ismét az ún. Ellenőrző Bizottság elnökének.

Egy ifjúsági kongresszus persze mindig vidám, de a fentin túl sok jó hírem nincs. A baloldal világszerte elképesztő nyomás alatt van, miközben sok helyen a populista jobboldal érdemtelenül szárnyal. Vendégszónoki minőségemben arra hívtam fel a kongresszus figyelmét, hogy a baloldal erejét a mondanivalójának tartalmi ereje adja meg, s ezen belül nagyon is sok közös teendőnk van. Például a digitális forradalom számunkra nem azt jelenti, hogy miként tudjuk jobbítani a kapitalizmust, hanem hogy az új eszközöket hogyan tudjuk a szociális fejlődés javára fordítani. Az okosfalvak, okosvárosok koncepciói mind nekünk lejtenek, hiszen kivétel nélkül közösségi bázisra helyezkednek. Az energetikai forradalom számunkra nem azt jelenti, hogy a gigászi cégek most még vastagabbak lehessenek, hanem hogy az energia megfizethető, szerencsésebb esetben olcsó, még szerencsésebb esetekben akár ingyenes legyen. A mobilitás erősödésével pedig azt kell elérnünk, hogy a közösségi, illetve tömegközlekedés megfizethető, nagyon olcsó vagy akár ingyenes lehessen.

Ráadásul mindezt igen gyorsan kell intézzük, mert a Földnek már nincs 10-20 éve az emberiség eddigi ‘csacskaságainak’ változatlan folytatására. A baloldal is jobban teszi, ha visszavedlik, azaz letisztul szocialistának, és felhagy az ún. ‘harmadik utak’ keresgélésével.

#szanyitibor No.18.

Európai okosfalvak - konzultáció a magyar vidék érdekében

Tájékoztató az adatkezelési gyakorlatról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről

1. Az adatkezelő neve: Szanyi Tibor, EP-képviselő és Mudri György, szakmai főtanácsadó, akkreditált parlamenti asszisztens

2. Az adatkezelő címe: 60, Rue Wiertz, 1047 Brüsszel, Belgium

3. Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A kérdőív készítői és feldolgozói tiszteletben tartják a kérdőívet kitöltők személyes adatok védelméhez fűződő jogait és eleget tesznek az alább felsorolt törvényekben foglalt feltételeknek, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak:

• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A kérdőív készítői tájékoztatják a kérdőív kitöltőit, hogy a kérdőíven személyes adatokat nem kérnek be és személyes adatot semmilyen formában nem kezelnek.

5. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Az adatkezelés célja a 2.000 fő alatti magyarországi települések vezetői álláspontjának anonimizált módon történő megismerése az önkormányzatiság fenntartásának szükségességéről, az önkormányzatiság egyes további kérdéseiről, valamint az Európai Parlament és az Európai Bizottság által indított és támogatott “Okos falu” kezdeményezésről, mindemellett annak továbbfejlesztési, alkalmazási lehetőségeiről. Az adatkezelés célja emellett a válaszok kapcsolódó kutatási anyagokban történő anonimizált formátumú esetleges felhasználása (bemutatása).

A kérdőív elkészítése, feldolgozása során személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

5. Az érintettek jogainak érvényesítése

A kérdőív készítőinek adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság;

• Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;

• Honlap: www.naih.hu.

6. A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

Szanyi Tibor: Az egyetlen esély a társadami-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésére a Fidesz-KDNP leváltása

Az Európai Parlament tegnapi plenáris ülésén az egyre növekvő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek következményeiről tárgyaltak az EP-képviselők. E téren jelenleg a szociális jogok európai pillére az EU legnagyobb volumenű kezdeményezése, amely egy befogadóbb és igazságosabb társadalom létrehozását célozza meg. A megvalósítás azonban a tagállamok valós elkötelezettségén múlik.

Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő a témával kapcsolatban elmondta, hogy: „Globálisan és Európa-szerte is megfigyelhető a gazdasági és társadalmi különbségek növekedése. Azokban az államokban azonban, ahol felismerték, hogy a gazdasági jólét előfeltétele egy erős szociális jóléti rendszer, nem pedig fordítva, ott ezek a különbségek kevésbé jelentkeztek. Magyarország sajnos nem ilyen ország. Az orbáni évek alatt a jóléti állam nyoma is eltűnt, a társadalmi különbségeket csökkenteni hivatott intézményeket kivéreztették, és amikor túl magas volt a létminimum alatt élők száma, akkor válaszként megszüntették annak nyilvántartását.”

„A Fidesz-KDNP bűnlistája ezen a téren különösen hosszú és megbocsáthatatlan. Nem csak százezreket taszított szegénységbe és tart félelembe a közmunka ’fegyverével’, de újra és újra megalázza, megszégyeníti azokat az embereket, akiktől maga vette el az esélyt. Emellett a NER bűnszövetkezet tüzes vassal és milliárdos nagyságrendű közpénz ráfordítással igyekszik kiírtani a magyar emberekből az empátia írmagját is, és büszkén hirdeti hogy fogalma sincs a társadalmi szolidaritás mibenlétéről” - adott hangot felháborodásának Szanyi Tibor.

Ahhoz, hogy a társadalmi mobilitás ne csak egyetlen gázszerelő számára legyen valóság, komoly szociális befektetésre van szükség. Az MSZP tisztában van ezzel, ennek megfelelően fel is fogja számolni a megközelíthetetlen miniszterek és miniszterelnök intézményét. Hogyan lehet tisztában Orbán és kormánya az ország helyzetével, ha nem hajlandó szóba állni annak polgáraival?

„2018. április 8-át követően egy új társadalmi szerződés megkötését és a társadalmi párbeszéd megkezdését ajánljuk Magyarországnak, valamint egy olyan országot, ahol a szolidaritás és az empátia vezető szerepet kapnak” – tette hozzá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor: Fiatal jelöltekkel a pán-európai lista mindannyiunk haszna lett volna!

Az Európai Parlament képviselői ma szavaztak az EP képviselői helyek 2019-es európai választások utáni eloszlásáról. A javaslat értelmében, amennyiben az Egyesült Királyság kilépése tényleg megvalósul jövőre, azt követően lehetőség nyílhat arra, hogy néhány tagállam esetében az arányosság elvének megfelelően kiigazításokat tegyenek – így azok plusz képviselői helyeket kapjanak. Magyarország esetében nem lenne változás.

A jelentés szól még egy közös választókerület és egy összeurópai lista létrehozásáról is. Ezzel kapcsolatban Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő a következőket mondta el: „Már hosszú évek óta vita tárgyát képezi egy összeurópai lista létrehozása, amely most a Brexit, valamint számos tagállam összefogása mentén valóban megvalósulhatott volna. Meggyőződésem, hogy egy páneurópai lista felállítása erősítené az EP-választás európai jellegét, miközben egyértelmű üzenetet küldene a nacionalista, euroszkeptikus erőknek: Európa erős és ellenáll a populizmusnak.”

„Nacionalista hangok szerint az összeurópai listáról megválasztott képviselőknek nem lenne kapcsolata a választókkal. Ezzel nem értek egyet! Főleg akkor nem, ha garantáltan számos fiatal juthatna be ily módon az európai törvényhozásba. Egy erős fiatal kvóta felállításával képviselőket kapna egy olyan réteg, amelyről mindenki beszél, mindenki meg akar menteni – ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a törvényhozás szintjén alulreprezentált. Emellett a fiatalok a legtöbb tagországban hasonló nehézségekkel néznek szembe. Tisztában vannak vele, hogy milyen speciális kihívásokkal találkozik egy gyermek és egy fiatal felnőtt a 21. században – olyan tudás ez amely egyrészt határokon keresztül összeköt és amely képessé tesz az innovatívabb gondolkodásra”- hangsúlyozta Szanyi Tibor.

„A páneurópai lista felállításához szükség van a tagállamok jóváhagyására is. Számos ország már egyértelművé tette, hogy támogatja az elképzelést. Magyarország mindeddig nincs ezek között. Amennyiben viszont elmulasztjuk ezt a lehetőséget és ezzel párhuzamosan egy erős fiatal kvóta felállítását, az komoly hiba lenne az európai egység biztosítására nézve” – tett hozzá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor: Orbán-politikája jelenti a nyugat-balkáni országok csatlakozására a legnagyobb veszélyt

Az Európai Bizottság ma hozta nyilvánosságra a nyugat-balkáni országok EU-csatlakozási folyamatának felgyorsítását ígérő bővítési stratégiáját, amelyet az Európai Parlament képviselői strasbourgi plenáris ülésük keretében még aznap napirendre tűztek és megvitattak.

Az EP többsége régóta szorgalmazza a bővítési folyamat dinamikusabbá tételét, így a képviselők üdvözölték, hogy a Bizottság végre konkrét menetrendet tárt eléjük a térség országainak felzárkóztatása, illetve - elsőként Szerbia és Montenegró – uniós csatlakozása érdekében. Ugyanakkor az EP álláspontjában és az uniós stratégiában is változatlan hangsúlyt kap, hogy a bővítési folyamat hitelessége és az európai integráció jövője érdekében valamennyi érintett országnak maradéktalanul teljesíteni kell a tagság összes politikai és gazdasági feltételét. A Nyugat-Balkán helyzetét és a csatlakozási tárgyalások előrehaladását a Bizottság áprilisban esedékes éves ország-jelentései kapcsán ismét értékelik majd az európai törvényhozók.

Az MSZP EP-képviselője, Szanyi Tibor a vita kapcsán emlékeztetett rá, hogy az európai szocialisták mindig is kiálltak az Unió nyitottsága, ezen belül a nyugat-balkáni országok befogadása mellett. Rámutatott, hogy ez a térség békéje és az egész EU stabilitása mellett elősegítheti az olyan kihívások közös, európai normák szerinti kezelését, mint a belső biztonság, a migráció, vagy az idegenellenes, nacionalista törekvések visszaszorítása. Reményei szerint a nyugat-balkáni országok sikeres csatlakozása az európai építkezés jövőjét és az EU vonzerejét bizonyítva cáfolja majd az euro-szkeptikusok és a nacionalisták érveit és céljait.

Szanyi Tibor hangsúlyozta: „Szerbia és a többi déli szomszédunk mielőbbi uniós tagságához Magyarországnak nyilvánvalóan különösen fontos, közvetlen érdekei fűződnek. Ehhez képest az EU-bővítés ellenzőinek jellemző érvei között éppen Orbán politikája szerepel az első helyen, mint annak a veszélynek a megtestesítője, hogy csatlakozása után egy tagállam elkezd EU-ellenes politikát folytatni, egyoldalú előnyökre törekszik, megtagadja az európai értékeket és a szolidaritást. Üres támogató nyilatkozatok helyett Orbán inkább azzal tehetne a nyugat-balkáni tagjelöltekkel szembeni bizalmatlanság eloszlatásáért, ha elkezdene az európai demokratikus értékeket tisztelő, konstruktív és hiteles uniós politikát folytatni. Erre persze egyelőre nem látok nagy esélyt, de hiszem, hogy az áprilisi választások után már múlt időben beszélhetünk Orbánról, mint az európai építkezés egyik fő akadályáról”.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu