Beszámoló 2014. május 30. – 2015.április 10.

A 2014-es EP-választásokon a 21 magyar mandátumból a demokratikus ellenzéknek 6, a Fidesznek 12, a Jobbiknak pedig 3 jutott. A demokratikus ellenzék kettővel növelte képviselőinek számát, a Fideszé kettővel csökkent, a Jobbiké nem változott,
A 6 demokratikus ellenzéki mandátum az EP-ben úgy érvényesült, hogy az S&D frakcióba ismét négy magyar képviselő került, a zöldek viszont - a korábbi semmihez képest - 2 magyarral gazdagodtak.
2014. május 30 - 2014. június 30.
Törekvésünk az általunk megszerezhető befolyásra
Az MSZP és a DK két-két képviselője úgy határozott, hogy az S&D (Szocialisták és Demokraták) Frakciójába lép be. Az MSZP részéről ez jogfolytonos lépés volt, a DK esetében az EP Frakció szavazással döntött. A DK csatlakozását az MSZP-s delegáltak támogatták.
2014. május 30-án mind az MSZP, mind pedig a DK megválasztotta EP-delegációja vezetőjét (MSZP: Szanyi Tibor; DK: Niedermüller Péter). A két pártdelegáció egyben úgy határozott, hogy az S&D Frakció hagyományaihoz illően közös "nemzeti" delegációba tömörül, bár adminisztratív és pénzügyi szempontból elkülönítve. A közös delegáció vezetésére az új EP július 1-jei megalakulásáig engem választott meg a négy magyar képviselő. A június az előkészületek hónapja volt: a nemzeti delegációk vezetői tárgyaltak az új ciklus működési körülményeiről, a régi/új összevont S&D Frakció pedig döntött az előterjesztésekről.
Legfontosabb törekvésünk az általunk megszerezhető befolyás kérdése volt. Sikerként könyvelhetjük el, hogy a tárgyalások során létszámunkhoz képest - pontszámokban is kifejezett módon - bő kétszeres felülreprezentáltsághoz jutottunk. Megszereztük az S&D Frakció kincstárnoki posztját (amely szinte önmagában felemésztette a nekünk biztosított pontszámokat), illetve egy EP szakbizottsági alelnöki, valamint egy nemzetközi (parlamentközi) EP-delegáció alelnöki helyet, továbbá négy bizottsági tagi és öt póttagi státuszt. A számokban is kifejezett presztízsen túl rendkívül fontos, hogy mind a négy magyar tag azokra a szakterületekre került, ahová szeretett volna, azaz sikerünk tartalmilag is maradéktalan volt.
Jómagam három testület, azaz a környezetvédelem, alternatív energetika, fogyasztóvédelem, a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság területén illetékes szakbizottság (ENVI) tagja, valamint a gazdasági és monetáris politika (ECON), illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési (AGRI) bizottságok póttagja lettem.
(Alapesetben minden európai képviselő egy tagsági és egy póttagsági helyre jogosult. Sem ezekért, sem más tisztségekért semmilyen külön juttatás, kedvezmény vagy előny nem jár. Az a tény, hogy póttagként két bizottságban is helyet kaptam, csak a személyes törekvéseimnek köszönhető, ugyanis megengedhetetlennek tartottam, hogy a magyar baloldalnak ne legyen képviselete az agrár- és vidékfejlesztési ügyek testületében.)
2014. július 01. - 2014. október 14.
A baloldali társadalompolitika erősítése
A négyfős magyar delegáció személyemet megerősítette a nemzeti delegáció vezetőjeként, ugyanakkor a két-két fős pártdelegációk vezetői szintjén sem történt változás.
Az európai parlamenti képviselők befolyását (egy adott szintig) kevésbé a rang, sokkal inkább az határozza meg, hogy - konkrétan és személyre szólóan - mely ügyek gazdája (jelentéstevője) lehet a parlament egésze, illetve a frakciója (árnyék-jelentéstevő) részéről.
A kezdeti időszakban egy jelentősebb megbízatást kaptam: az európai intézmények gazdaságpolitikai tevékenységét értékelő parlamenti jelentés (európai szemeszter) S&D árnyék-jelentéstevője lettem. Az EP frakciónk nagy sikernek értékelte, hogy hosszú évek óta először sikerült a konzervatív narratívát megtörnünk, s a vizsgálat középpontjába a társadalompolitikai összefüggéseket helyeznünk.

A másik, jelentősebb erőfeszítést igénylő feladatom az EP részéről a 2014. október 26-i ukrán választásokat érintő nemzetközi megfigyelői szerepvállalás és annak előkészítésében való részvétel volt. Emellett számos EP-álláspont kidolgozásában is közreműködtem, az energetikai ügyektől kezdve az ifjúságot és munkanélküliséget érintő kérdéseken, valamint az adózáson át a közel-keleti helyzetig.
2014. október 15 - 2015. április 10.
Európa balra hangolása, új év újabb megbízatásokkal
Az ősz során újabb feladatokhoz jutottam. A Frakció ezúttal a gazdasági bizottság EP versenyjogi jelentésének árnyék-jelentéstevői szerepét bízta rám, amit az előző, európai szemeszterhez hasonlóan eredményesen vittem végig.
Egyre inkább, immár folyamatában is látható módon került a viták homlokterébe az EU működésének szociális dimenziója, s ezt a vonalat több frakciótársaimmal egyetemben tovább kívánjuk erősíteni. Meggyőződésem, Európa balra hangolásának egyik fontos eszköze az EP tematika és narratíva balra húzása.
Nemzetközi tevékenységem leginkább a már említett ukrán, illetve közel-keleti, izraeli viszonylatban látható. Részt vehettem az ukrán választásokat megfigyelő EU misszióban, valamint működésbe hoztuk az EP-Ukrajna Társulási Bizottságot és az Európai Ukrajna Barátai Informális Csoportot. Izrael esetében sikerült az EU megbillenő közel-keleti politikáját ismét egyensúlyba terelni. Mindezeken túl az S&D részéről az EU és az EGT országok klíma- és energetikai együttműködése témájában jelentéstevői feladatot is elláttam.
Az új év újabb megbízatásokkal folytatódott. Bár a lehetséges eredmények nyilván később jelentkeznek, bíztató, hogy az S&D oldaláról póttagként beválasztottak az EP-ben 'slágerként' kezelt, a tagországok egyedi adókedvezményeit vizsgáló különbizottságba (TAXE). Törekvéseim szerint ebbe a kontextusba szeretném bevonni az Orbán-kormány nagyvállalatokkal kötött "stratégiai együttműködési megállapodásait", illetve a paksi bővítés kérdését, amelyek Magyarországon egyelőre teljes titkok övezi.
Agrárterületen eddig két megbízatást szereztem. Az S&D frakció részéről árnyék-jelentéstevője lettem az EU Közös Agrárpolitikája pénzügyi felülvizsgálatát célzó véleménynek. Ez a munka lehetőséget ad - egyebek között - a magyar kormány vonatkozó tevékenységének kritikájára, illetve építő javaslatokra egyaránt. A másik megbízatásom a szintén 'slágergyanús' ún. Juncker-tervhez köt, ahol szintén árnyék-jelentéstevő vagyok. Feladatom az ez év derekán felálló, 315 milliárd eurós Európai Stratégiai Fejlesztési Alap vidékfejlesztési fejezetének véleményezése.
Főbizottságomban, az ENVI-ben is sikerült megbízatásra szert tennem, éspedig a gyógyszeres takarmányokra vonatkozó EU irányelv rendeletté alakításának folyamatában lettem ugyancsak árnyék-jelentéstevő.
Az alapozást megtestesítő "árnyék"-feladatok vezetnek oda, hogy egy EP-képviselő előbb-utóbb jelentéstevői helyzetbe kerüljön. Ez utóbbi ugyanis az adott ügyek tekintetében szintén meghatározó befolyást jelent, így hát kemény verseny is van! Az EP jellemzően munkaparlament, jól meggyökeresedett demokratikus eljárásrendekkel, tehát a referenciák megszerzése elengedhetetlen a nagyobb jelentőségű eredményekhez.
A gazdasági területen (ECON) középtávon azt szeretném elérni, hogy az EU jusson el az adóharmonizáció azon szintjére, amelyben az élelmiszer-áfa egységesen 5 (vagy akár nulla) százalék legyen. Ez az MSZP választási programjainak is sarkalatos pontja volt, és aktuálisan is az. Ilyen horderejű változásra azonban csak akkor tudunk figyelmet érdemlő javaslatot tenni, ha az EP-n belül van kellő szakmai elismertségű képviselőnk. Ezt agrár- (AGRI), illetve környezetvédelmi és egészségügyi vonalról (ENVI) is igyekszem megtámasztani. Az adókedvezményeket tárgyaló rendkívüli bizottsági (TAXE) póttagságom reményeim szerint arra nézvést lehet hasznos, hogy a nagyvállalatok erősebb megadóztatása révén keletkező új források igenis szóba jöhetnek az élelmiszer-áfa csökkentésének indoklásakor.
Az EP napirendjét azonban mégis a TTIP tárgyalások megannyi vetülete dominálja. E téren még csak informális struktúrák körvonalai látszanak, azok is meglehetősen ad-hoc jelleggel. Tudvalevő, hogy a tárgyalások kizárólagos meghatalmazottja az Európai Bizottság, mindazonáltal a parlamenti vetületek a későbbi ratifikáció során jutnak valódi szerephez mind európai, mind nemzeti szinten.

Kétségünk ne legyen, ezt a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi egyezményt - kellő módosításokkal - el fogjuk fogadni. USA-EU viszonylatban is kevésbé a szabadkereskedelmi rész az érdekes, sokkal inkább a szakmai sztenderek egységesítése. Már most megjósolható, hogy az egyezmény nyertesei a leginkább alkalmazkodóképes cégek lesznek, a kárvallottak pedig a késve igazodók, főként a fejlődő országok. Az igazi kihívás tehát az, hogy az EU-s szinten "fejlődő" kategóriába sorolható tagországok, így a magyar kormány miként tudja a hazai cégek felzárkózását segíteni, elsősorban K+F eszközökkel, s ezekhez hogyan tudják társítani az EU-forrásokat.
Képviselői befolyás az EP munkájára
Az EP-ben végzett munka értékelésének egyik fontos mércéje az ún. MEP-Ranking. Ez egy olyan mérési módszer, amely az Európai Parlamenten belül számba vehető tényszerű képviselői aktivitásokat összegzi mennyiségi összefüggésben (szavazási részvétel, felszólalások, jegyzett indítványok stb.). Ez a mérés nem veszi figyelembe az egyes kezdeményezések minőségét, illetve a parlamenten kívüli tevékenységeket, mégis, széles körben ezt tekintik mérvadónak. Azaz olyan mutatónak, amely azt jelzi, hogy az adott képviselő mekkora befolyással bír az EP munkájára, milyen szinten képes a választói és saját tagállami érdekei, valamint pártja politikai ideológiájának EP munkájába történő becsatornázására. Örömmel nyugtázom, hogy munkatársaim segítségével ennek a rangsornak a felső negyedébe sikerült pozícionálni magamat, sőt, az április eleji pillanatnyi állapotot nézve a 21 magyar képviselő közül a legeredményesebbnek tekinthetem magam.
Erősödik együttműködésünk az MSZP tagozataival is. Eddig az Európa-politikai, a környezetvédelmi és az agrártagozatunkkal sikerült operatív kapcsolatot intézményesíteni, amely jó eszköznek bizonyul - többek közt - a különböző brüsszeli módosító javaslatok megtételéhez is.
A következő beszámolómat ez év szeptemberében szándékozom összeállítani, de kérdés, együttműködési szándék esetén bármikor állok rendelkezésére, személyesen és munkatársaim útján is.
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifSzanyi Tibor

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu